สอบ ก.พ.

      สอบ ก.พ. เป็นการสอบแข่งขันบุคคล เพื่อเข้ามาดำเนินงานให้กับหน่วยราชการ เพื่อสามารถดำเนินงานตามหลักการของรัฐบาลได้อย่างมีคุณภาพ โดย สอบ ก.พ. ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการ นั่นเอง สำหรับผู้พอใจที่จะเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ จะต้องสมัครสอบแข่งขันตามหลักสูตรที่ระบุ

สอบ ก.พ.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit

การสมัคร สอบ ก.พ. 64 ทำอย่างไร?

1. สมัครสอบเพื่อวัดวิชาความรู้ความรู้ความเข้าใจทั่วๆไป (ภาค ก.)
      สอบ ก.พ. โดยจะมีการจัดสอบเสมอๆทุกปี รวมทั้งคนที่สามารถเข้าสอบได้นั้นควรเป็นคนที่เรียนจบแล้ว หรือคนที่กำลังเรียนรู้ชั้นปีท้ายที่สุดของระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวท. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท การสอบ ภาค ก. จะแบ่งเป็น วิชา เป็น

  • ทดสอบ วิชาความรู้ความเข้าใจทั่วๆไป ด้านการคิดและการคำนวณ แล้วก็ด้านการให้เหตุผลทดสอบ วิชาภาษาไทย ด้านการรู้เรื่องภาษา ซึ่ง
  • ทดลองโดยการการอ่านและก็กระบวนการทำความรู้ความเข้าใจบทความ การเขียนประโยคให้ถูกตามหลักภาษาทดสอบวิชาภาษา   
  • อังกฤษ ทดลองวิชาความรู้สำหรับการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานจากการ ฟัง กล่าว อ่าน เขียน

2. สมัครสอบเพื่อวัดวิชาความรู้ความรู้ความเข้าใจที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
การสมัครสอบนี้ ผู้เข้าสมัครต้องนำใบรับรองมายืนจนกระทั่งว่าตนได้สอบได้ ภาค ก. แล้วจึงจะสมัครได้ รวมทั้งการสอบในภาคนี้จะเป็นการสอบเฉพาะในตำแหน่งนั้นๆอย่างเช่น ตำแหน่งนิติกร ก็สอบความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อบังคับ เป็นต้น

3. สมัครสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
การจะสอบภาค ค. ได้นั้น ผู้เข้าสอบจำเป็นที่จะต้องผ่านการสอบ ภาค ก. และก็ ภาค ข. มาก่อน แล้วก็สำหรับในการสอบ ภาค ค. จะเป็นการสอบสัมภาษณ์ หรืออาจมีการทดลองอันอื่นเพิ่มก็ได้ เป็นต้นว่า ทดลองร่างกาย หรือ ทดลองจิตวิทยา

เปิดรับสมัครสอบ กพ 64

ประวัติ สอบ ก.พ.

      ระบบข้าราชการไทย ในตอนนี้วัฒนาการมาจากระบบเจ้าหน้าที่รัฐในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ซึ่งก่อน พุทธศักราช2472 ยังไม่มีการกำหนดคุณลักษณะของบุคคลที่จะเข้ารับราชการ และไม่มีระบบระเบียบเจ้าหน้าที่รัฐศูนย์กลางให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันจวบจนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าพี่ยาคุณเจ้าฟ้ากรมนครหลวงสรวงสวรรค์รพินิตบอกในห้องประชุมอภิรัฐมนตรีที่ประชุม ช่วงวันที่ เดือนธันวาคม พุทธศักราช2468 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าทรงเห็นสมควรมีผู้ตัดสินสอบแข่งขันคนเข้ารับราชการ แล้วก็ทรงโปรดเกล้าฯ ให้กรมพระดำรงราชานุภาพคิดกำหนดระเบียบในประเด็นนี้

เมื่อกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเรียบเรียงระเบียบปฏิบัติเจ้าหน้าที่รัฐขึ้นทูล เกล้าฯ มอบ ก็ตรงเวลาใกล้เคียงกันกับที่ สมเด็จพระเจ้าพี่ยาคุณเจ้าฟ้ากรมเมืองหลวงสรวงสวรรค์รพินิต ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายร่างพระราชบัญญัติ กล่าวถึงการลงอาญาเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งนายอาร์.กี ยอง ที่ปรึกษาร่างกฎหมายชาวต่างชาติ เป็นผู้ร่างมอบให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว ก็เลยโปรดเกล้าฯ ให้ส่งร่างกฎหมายให้อภิรัฐมนตรี และก็ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ต่างๆใคร่ครวญมีความคิดเห็นภายหลัง

อภิรัฐมนตรี แล้วก็ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ต่างๆทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายข้อคิดเห็นพร้อมด้วยมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ของที่ปรึกษาชาวต่างชาติ แล้วจึงทรงพระขอความปรานีโปรดเกล้าฯ ตั้งคณะกรรมการพินิจกฎระเบียบเจ้าหน้าที่รัฐขึ้น โดยมีพระผู้เป็นเจ้าพี่ยาคุณกรมพระเมืองจันท์นฤทุ่งนาถ เป็นนายกผู้ตัดสิน พระวรวงศ์เธอท่านเจ้าศุภโยคเกษม พระวรวงศ์เธอท่านเจ้าบุรีวัต เจ้าพระยาพิชัยพี่น้อง แล้วก็พระยาสารศาสตร์ศิริลักษณ์ เป็นผู้ตัดสิน และก็นายประดิษฐอ่อนโยน ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้ช่วย

คณะกรรมการชุดนี้ได้ไตร่ตรองปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบปฏิบัติข้าราชการนั้นแล้วนำ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ภายหลังจากได้มีการสัมมนาหารือหัวข้อนี้ในข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ประชุมแล้ว พร้อมนั้นก็ได้ทรงพระขอความกรุณาปรานีโปรดเกล้าฯ ตั้งกรรมการกลางสำหรับรักษากฎระเบียบเจ้าหน้าที่รัฐขึ้น ตอนวันที่ 21 พ.ย. พุทธศักราช2470 เพื่อจัดการรักษาพ.ร.บ.กฎระเบียบข้าราชการ จัดแจงสอบเพื่อเลือกเฟ้นผู้สมัครเข้ารับราชการข้าราชการ และก็จัดแจงเล่าเรียนของผู้เรียนหลวงข้างข้าราชการที่ส่งไปศึกษาเล่าเรียนวิชาในต่างถิ่น

ผู้ตัดสินนี้ได้พินิจพิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติระเบียบปฏิบัติข้าราชการ สอบ ก.พ. ร่างกฎระเบียบ รวมทั้งหลักสูตรการสอบวิชาข้าราชการเสร็จแล้วจากนั้นจึงค่อยนำทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ภายหลังได้มีการพินิจพิเคราะห์ปรับแก้ในห้องประชุมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายที ก็ทรงประกาศ ช่วงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2471 เป็นพ.ร.บ.ระเบียบปฏิบัติเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2471 ซึ่งให้ใช้บังคับเมื่อวันที่ เดือนเมษายน 2472 โดยมีผู้ตัดสินรักษาพ.ร.บ.กฎระเบียบเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเรียกกันอย่างย่อว่า ก.ร.พ.”

เป็นพยาบาล รวมทั้งดำเนินตามพ.ร.บ.นี้ภายหลังความเคลื่อนไหวการปกครอง เมื่อพุทธศักราช 2475 ได้มีการเปลี่ยนระเบียบปฏิบัติเจ้าหน้าที่รัฐ ให้เข้ารูปตามระบบการปกครองใหม่ โดยยี่ห้อเป็นพ.ร.บ.กฎระเบียบข้าราชการ พุทธศักราช2476 ใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน 2477 ซึ่งเป็นวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยพ.ร.บ.ฉบับนี้ คณะกรรมการเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเรียกอย่างย่อว่า ก.พ.” ก็เลยเกิดขึ้นแทนผู้ตัดสินรักษาพ.ร.บ.ระเบียบปฏิบัติ ข้าราชการ หรือ ก.ร.พ.”

คณะกรรมการข้าราชการ หรือ สอบ ก.พ. ตามรูปใหม่นี้มีนายกฯ เป็นประธานกับผู้ตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า ราย แม้กระนั้นไม่เกิน ราย ซึ่งทรงพระได้โปรดกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งขึ้นด้วยความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร กับให้รัฐมนตรีว่าการที่กระทรวงที่มีเรื่องมีราวไปสู่ห้องประชุมพินิจพิเคราะห์ของก.พ. มานั่งสัมมนาเป็นผู้ตัดสินด้วย ตั้งแต่เริ่มใช้พ.ร.บ. กฎระเบียบเจ้าหน้าที่รัฐ พุทธศักราช 2476 เป็นต้นมา ก.พ. มีนายกฯเป็นประธานกับผู้ตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระได้โปรดโปรดเกล้าฯ ตั้ง

ถัดมาในปี 2518 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ สอบ ก.พ. เกี่ยวกับกฎระเบียบเจ้าหน้าที่รัฐ โดยยี่ห้อเป็นพ.ร.บ.ระเบียบปฏิบัติเจ้าหน้าที่รัฐ พุทธศักราช 2518 แล้วก็เปลี่ยนแปลง ส่วนประกอบของ ก.พ. ใหม่ โดยไม่ได้กำหนดให้รองนายกฯด้อยกว่าประธาน ก.พ. ตามหน้าที่ดังนี้โดยมีเหตุมีผลว่ารัฐธรรมนูญ ที่อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 มีวิธีการให้แยกนักการเมือง ออกมาจากข้าราชการ ด้วยเหตุนี้ ก.พ. ซึ่งเป็นหน่วยงานกึ่งกลางบริหารบุคคล สำหรับข้าราชการ ก็เลยไม่สมควรมีเจ้าหน้าที่รัฐ การบ้านการเมือง จะมีข้องดเว้นก็เพียงนายกฯแค่นั้น ดังนี้เพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างข้างวางนโยบาย (คณะรัฐมนตรีรวมทั้งข้างที่รับแนวนโยบายไปปฏิบัติ

อย่างไรก็แล้วแต่ พ.ร.บ.กฎระเบียบข้าราชการ พุทธศักราช 2518 อาจจะแบ่งเจ้าหน้าที่รัฐออกเป็น จำพวกหมายถึงผู้ตัดสินตามหน้าที่ ซึ่งเช่นนายกฯ ซึ่งเป็นประธาน ก.พ. และก็เลขาธิการ ก.พ. กับอีกส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นผู้ตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทรงพระขอความกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้ง

สำหรับผู้ตัดสินผู้ทรงคุณวุฒินั้นอาจมีหลายชิ้นกว่า ราย แม้กระนั้นไม่เกิน รายอาทิเช่นเดิม พ.ร.บ.ฉบับนี้ก็แค่เปลี่ยนเป็นให้แต่งจากผู้ทรงคุณวุฒิในหลักราชการ ซึ่งรับราชการ หรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำลงมากยิ่งกว่ารองอธิบดี (เดิมทีกำหนดให้เป็นตำแหน่งอธิบดี หรือเท่ากันดังนี้ เพื่อมีการ เลือกผู้ตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิได้อย่างมากมายเพิ่มขึ้น

ถัดมาได้มีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19 ระบุวันที่ เดือนพฤศจิกายน 2520 เปลี่ยนส่วนประกอบของ ก.พ. เป็นให้มีผู้ตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิหลายชิ้นกว่า ราย แต่ว่าไม่เกิน ราย รวมทั้งเปลี่ยนคุณลักษณะของผู้ตัดสินเป็นให้ สอบ ก.พ. ตั้งผู้ตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ซึ่งรับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่น้อยกว่าอธิบดีหรือตำแหน่งที่เสมอกัน

การให้มีปริมาณผู้ตัดสิน สอบ ก.พ. มากขึ้น รวมทั้งไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งรับราชการอยู่ร่วมเป็นผู้ตัดสิน ก.พ. ด้วยไม่น้อยกว่า รายนั้น เพราะเหตุผลที่ว่า ผู้ตัดสินผู้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐย่อมทราบภาวะ สอบ ก.พ. แล้วก็สิ่งที่ต้องการ หรือประโยช์จากข้าราชการอย่างดีเยี่ยม การไตร่ตรองประเด็นต่างโดย ก.พ. ก็เลยดำเนินไปโดยเหมาะสมแก่ภาวะเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งมีประโยชน์แก่ข้าราชการตามควร

พ.ร.บ.กฎระเบียบข้าราชการ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขอีกรอบในปี พุทธศักราช 2522 โดยยี่ห้อเป็นพ.ร.บ.กฎระเบียบข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2522 ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขส่วนประกอบของ ก.พ. อีกที โดยให้มีคณะกรรมการข้าราชการภาควิชาหนึ่ง เรียกอย่างย่อว่า ก.พ.” มีรัฐมนตรี หรือรองนายกฯนาชูรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานและก็ผู้ตัดสิน ซึ่งทรงพระขอความปรานีโปรดเกล้าฯ ตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในหลักราชการหรือเคยรับราชการ ในตำแหน่งไม่ต่ำลงมากยิ่งกว่าอธิบดี สอบ ก.พ. หรือตำแหน่งที่เสมอกันมาแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นนักการเมือง สมาชิกรัฐสภา ผู้ตัดสินพรรคการเมืองหรือข้าราชการในพรรคการเมือง จำนวนหลายชิ้นกว่าสิบสองคน แต่ว่าไม่เกินสิบห้าคน โดยควรเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งรับราชการอยู่ ไม่น้อยกว่าเจ็ดคนและก็ให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นผู้ตัดสินตามหน้าที่ด้วย

สมัครjoker123 สูตรสล็อตฟรี

       Joker Gaming ที่สุดของแวดวงเกม ล็อต โทรศัพท์มือถือ หรือ ล็อตออนไลน์ ที่มาพร้อมทั้ง เงินรางวัลใหญ่จาก Joker slot ครอบครองชั้นเกมล็อตน่าเล่นที่สุดในปี 2020 ซึ่งในแอปมีเกมส์ SLOT ให้คุณเล่นมากยิ่งกว่า 100 เกมส์ Joker Game ชื่อนี้คุณแน่ใจว่าคุณจะได้เล่นกับเว็บไซต์ที่เหมาะสมที่สุดที่ปี 2020 เล่นง่าย ฝากถอนเร็ว มีบุคลากรดูแลท่านตลอด 24 ชั่วโมง THE BEST ที่แวดวงล็อตออนไลน์ มีอัพเดทอยู่บ่อย รับประกันโดยชั้นใน GooGle ติดท๊อป 10 เว็บไซต์แห่งนี้คุณเชื่อมั่น สมัครวันนี้พร้อมรับสิทธิพิเศษมาก โปรโมชั่นดีรอคอยคุณอยู่

สูตรล็อต หรือ สูตรสแกน ล็อต Joker Gaming กำลังได้รับความนิยมใช้กันเป็นอย่างยิ่ง สำหรับสูตรสแกนล็อตออนไลน์ โดยทางพวกเรานั้นได้มองเห็นจุดสำคัญในจุดนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าของพวกเราทุกคน วันนี้ก็เลยได้ร่วมมือกับเพจ เฮียเฉา ได้ปรับปรุงสูตรสแกนล็อตขึ้นมา เพื่อคืนผลกำไรให้ลูกค้า โดยทางพวกเรานั้นได้เปิดให้ใช้กันฟรีสำหรับลูกค้าที่เป็นพวกกับทางพวกเรา สามารถขอเหมาะเพจ เฮียเฉา หรือ ทักไลน์ส่วนตัวไปได้เลย ขอสูตรพอดี @789slot (อย่าลืมใส่ @)

บทความที่เกี่ยวข้อง